תקנון האתר

אתר האינטרנט volt street – תנאי שימוש.
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של volt street (להלן: “האתר”.)

כללי

• אתר volt street (להלן: “האתר” ) משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה על ידי גולשים באתר (להלן: “המשתמשים” ו/או “הרוכשים” ו/או “גולש/ים”)

• השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך להם. הנך מתבקש לקרוא את התנאים במלואם ובעיון, מפני שהם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה וכן הסכם מחייב בינך לבין החברה.

• גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו מהווה את הסכמתך לקבל את הרשום בתקנון לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו אינך מורשה להשתמש באתר ולרכוש מוצרים ממנו.

• נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.

• כל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

• מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

• לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות החברה בהתאם לתקנון זה.

• והיה אם ייקבע שהוראות כלשהן בתקנון זה אינן תקפות או שאינן ניתנות לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות להלן, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.

• החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש.

התניית השתתפות ברכישת מוצרים

משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל שבבעלותו המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת פיזית בישראל. הרכישה מותנית במסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס’ זהות, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
תנאי מוקדם לביצוע עסקת רכישה באתר הוא אישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי של הגולש. עסקת הרכישה תכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור זה ובהתאם ליתר הוראות התקנון.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק ו/או למנוע באופן מידי את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים אשר ביצעו שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, ובין היתר במקרים הבאים:
• א. ביצוע מעשים בלתי חוקיים ו/או הפרה של הוראות הדין.
• ב. הפרת תנאי מתנאי התקנון.
• ג. מסירת פרטים שגויים במתכוון בעת הרכישה ו/או במועד מאוחר יותר. פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ועשויה להווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.
• ד. ביצוע מעשה או מחדל שיש בו בכדי לפגוע בחברה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.

מוצרים

• חברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בדגמים שונים, סוגים וכמויות לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, ובכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
• תצלומי המוצרים המופיעים באתר, נועדו לשם המחשה בלבד. באם יהיה הבדל בין המראה המלא של המוצר למופיע באתר, יגבר המפרט המלא שעל גבי המוצר הפיזי.
• המוצרים המוצעים למכירה באתר ומחיריהם יהיו בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
• בכל מקרה של טעות בתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר, תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר.
• אספקת מוצרים שעליהם יש צורך התקנה כדוגמת :תנורים, מכונות כביסה מדיחי כלים יש לפנות לנותן השירות

אחריות

• האחריות למוצרים הנמכרים באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים הרשמים של המוצרים בהתאם לתעודות האחריות
• בלא תעודת אחריות של המוצר שהונפקה למוצר שנרכש לא יהיה המוצר בגדר אחריות.
• ברכישת המוצר יצוין משך האחריות על גבי תעודת האחריות.
• במקרה של צורך הרוכש בהפעלת האחריות עלות משלוח המוצר וחזרתו יחולו על הרוכש ובאחריותו.
• כל סימני פגיעה או נזק ובלאי לא סביר במוצר, ואו תיקון ע”י גורם לא מוסמך, יגרמו גרמו לפקיעת האחריות, במקרה כזה עלות הנזק יחול על הרוכש.
• האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים ,ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שרות.
• במידה ולא ציון זמן האחריות על המוצר ,האחריות הינה שנה בלבד .
• במוצרי קו לבן כגון: מדיחי כלים מכונת כביסה וכדומה חלה חובה להזמין טכנאי מוסמך על מנת הפעלת המוצר.
• בקטגורית כיריים גז ותנורים משולבי גז יש להזמין טכנאי גז מוסמך עפ״י החוק (בתשלום) להתקנת המוצר, באחריות הלקוח דרך חברות הגז או היבואן.
• volt street, לרבות מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין שימוש לא סביר במוצר ובין אם נגרם כתוצאה של גורם לא מוסמך מטעם החברה המשווקת ושלא ע”פ ההנחיות בתעודת האחריות של המוצר, יחד עם זאת החברה נוקטת ותנקוט בכל האמצעים כדי למנוע מצבים אלו.

מדיניות ביטולים

• הודעה על ביטול עסקה מכל סיבה שהיא תהיה באמצעות אחד מאמצעי התקשורת הבאים:
טופס פניה ממוחשב, מוקד שירות לקוחות בטלפון 058-7058707,
או במייל voltstreet1@gmail.com
• זכות ביטול עסקה מכוח החוק חלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר מבין השניים.• דמי ביטול עסקה יהיו בכפוף לחוק הגנת הצרכן וייגבו בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי ומפרט המוצר.
• דמי הביטול יהיו בערך של 5% או 100 ש”ח הנמוך מבניהם.
• חובת החזרת המוצר למחסני החברה / הספק היא על הלקוח.
• ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה-החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן.
• המוצר יוחזר באריזתו המקורית בלבד.

•לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו מאריזתם המקורית, אלא אם הספק נתן את הסכמתו מראש.• החזר כספי יוחזר באמצעות אמצעי התשלום ששילם הלקוח תוך 14 ימי עסקים מיום החזרת המוצר בפועל.
• ישנה חובה להחזרת המוצר באריזתו המקורית אם סופק המוצר ללקוח והלקוח בוחר להחזירו, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החנות ע”י הלקוח. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרת.
מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא כל שימוש ו/או פגיעה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא. בנוסף, מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח כבר לכתובת הלקוח.

מוסכם כי החברה רשאית לבטל מכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך במקרים הבאים, ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד החברה:

במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו
במקרה שבו לאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, במקרה שכזה החברה תודיע לרוכש על ביטול המכירה או לחילופין תציע לו מוצר חלופי.

החברה שומרת לה את הזכות שלא לספק את המוצר ו/או לבטל את העסקה שבוצעה ע”י הלקוח במקרים הבאים:
אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.
אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

 

הרכישה

• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
• ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
• מחיר המוצר באתר כולל את המע“מ והמשלוח

תנאי תשלום

• את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר בתוספת דמי משלוח, ניתן לשלם בתשלום אחד או עד 36 תשלומים ללא ריבית, אלא אם צוין אחרת בגוף מודעת המוצר.

התחייבות האספקה ומשלוחים

• בעת רכישת המוצר מצוין באתר מספר ימי האספקה. במידה ולא ציון זמן האספקה ,הזמן שניתן מראש הינו 7 ימי עסקים .
מעבר לתחומי הקוו הירוק זמן אספקה משתנה ויכול להגיע לעד 21 ימי עסקים .
הובלה מעבר לתחומי הירוק הינה בעלות מיוחדת ויש לציין זאת בעת ביצוע ההזמנה .

•אספקה לאזורים מרוחקים -אזורי רמת הגולן, הערבה, אילת, או אזורים אחרים. זמן האספקה משתנה ויכול להגיע לעד 21 ימי עסקים.

• ספירת ימי עסקים תהיה מיום א’ ועד יום ה’. שישי שבת וימי חג לא יחשבו כימי עסקים.
• רכישה טלפונית ללא אמצעי תשלום מראש אינו מחייב את החנות לספק את המוצר ו/או לשריין את המוצר והמחיר.
• אופן המשלוח ועלותו תקבע ע”י המזמין תוך בחירת האפשרויות העומדות לרשותו באתר.
• התחייבות האספקה הינה ההתחייבות שלנו להוציא את המשלוח מצדנו ללקוח עד ימי האספקה המצוינים.
• מרגע משלוח המוצר זמן ההגעה תלויה אך ורק בסוג השילוח שבחר המזמין.

• חוק פינוי חובה מתקיים על פי דין (מוצר זהה באופן פעילותו וגודלו בתנאי שמנותק מחשמל מים או גז )

• עלות הובלה אינה כוללת פירוק דלתות של מקררים או הובלות מיוחדות כגון מנוף.סעיף זה חל גם על פינוי מוצר ישן.

•עלות פירוק לכל דלת הינה 60 שח.

• במקרים בהם המוצר אינו נכנס למעלית או לא עובר בחדר מדרגות ו/או לכניסה לבניין או לדירה האחריות האפסקה תהיה ע״ הלקוח ועל חשבונו.

• החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים באספקת מוצרים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות
• מחיר הובלת מקרר אינו כולל פירוק דלתות במידת הצורך-במידה ויש צורך בפירוק דלתות התשלום ישירות למוביל. אותו הכלל חל גם במקרה ויש צורך בפירוק מוצר אותו ביקש הלקוח לפנות מביתו על פי חוק פסולת אלקטרונית.
• במקרים בהם המוצר מצריך הובלה חריגה, לרבות הובלה לקומה 3 ומעלה שלא ניתן להעלותה במעלית המצויה במבנה ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים (כדוגמת מנוף) ייגבה תשלום נוסף בגין דמי ההובלה ובלבד שהדבר אפשרי.
ההובלה הינה עד קומה 3 כל קומה נוספת הינה בתוספת תשלום 50-70 שח .מדרגות בתוך הבית נקראים תוספת קומה בכל מצב ולא שייך לקומת הדירה .סעיף זה חל גם על פינוי מוצר ישן .

סעיף הגבלת אחריות

במידה והספק או היבואן לא יצרו קשר לאספקת המוצר או בעית משלוח או בעיה כלשהיא בקשר לאספקת המוצר וטיב המוצר אנו נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון 058-7058707 שרות הלקוחות במייל או בווצאפ

אבטחת מידע ופרטיות

• אנו מתיייבים בשמירת סודיות פרטי הלקוח ופרטי אמצעי התשלום של הלקוח בצורה המירבית ביותר.
• לכן אנו בvolt street משתמשים בטכנולוגיית אבטחת מידע באינטרנט (SSL) המתקדמת ביותר בעולם. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
• כפתור “שלח” יש משום הסכמה לאתר volt street או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של

שירות לקוחות

• בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 0587-0587-07 או בכתובת מייל voltstreet1@gmail.com

קניין רוחני

• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של האתר volt street
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

זכויות שונות

• volt street רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, קבצים דיגיטאליים, קישורים ותוצאות חיפוש. volt street רשאית לבצע שינויים באתר, להוריד מהאתר פרסומים שונים ולמחוק פרסומים ללא שמירת גיבויים, וזאת על-פי שיקול דעתה וללא צורך בקבלת הודעה מוקדמת או הסכמה מהמשתמש.

 

ברירת דין ומקום שיפוט:

התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי
בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט מוסמך במחוז תל אביב בלבד.